2011. /2012. gada projekti RSS
Jelgavas Amatu vidusskola Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 īstenošanā 2012. gada jūnijā audzēkņiem tika izmaksātas stipendijas, kuru kopsumma ir 7872,00 latu.
Projekta “Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos (Start Ups Promotion)” Jaunumu lapa (22.05.2012.) Komentēt

Notika motivācijas lekcija par biznesa uzsākšanu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionā” ietvaros.

Projekta mērķis: veicināt profesionālo skolu audzēkņu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, tādējādi palielinot to jauniešu skaitu, kas kļūst par darba devējiem Zemgalē un Kauņā.
ES Mūžizglītības programmas Leonadro da Vinci apakšprogrammas Mobilitātes projekts „Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu (pavāru) prakses organizēšana Francijā” (24.04.2012.) Komentēt

Pojekta realizācijas laiks: 2012. gada aprīlis.
Finansēšanas avots un summa: Eiropas Sociālais fonds - 18 662, 00 EUR
Apstiprinātais prakses ilgums: 4 nedēļas
Eiropas savienība

Projekta mērķis- pieredzes apmaiņa par Eiropas jauniešu pārreju darba tirgū pēc izglītības iegūšanas profesionālās izglītības iestādē.

Jelgavas Amatu vidusskola šajā projektā realizē ieslodzījumā esošu personu izglītošanu Jelgavas ieslodzījuma iestādē – profesionālās tākālizglītības programmā „Metālapstrāde” ar iegūstamo kvalifikāciju „Atslēdznieks”.
ERAF projekti

Projekts noslēdzies 2011.gada 31.decembrī. Tā ietvaros tika uzlabota profesionālās izglītības kvalitāte Jelgavas Amatu vidusskolā - attīstīta skolas infrastruktūra un modernizēts mācību aprīkojums divās prioritārajās profesionālās izglītības programmās „Mehānika un metālapstrāde” un „Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”.
“Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” (Jelgavas Amatu vidusskolas ēka Elektrības ielā 8)

Projekta mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju, īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem.
Projektu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar 65 novadu un pilsētu pašvaldībām un pašvaldību apvienībām, tādējādi nodrošinot projekta īstenošanu visos 109 novados un 9 republikas pilsētās.
Eiropas Sociālā fonda projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" informatīvais e-izdevums novembris 2011 (19.12.2011.) Komentēt

Eiropas Sociālā fonda projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" informatīvais e-izdevums decembris 2011 (06.12.2011.) Komentēt
 
Eiropas Sociālā fonda projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" informatīvais e-izdevums oktobris 2011 (10.11.2011.) Komentēt
 
Leonardo da Vinci mobilitātes projekts “Jelgavas Amatu vidusskolas pavāru un konditoru audzēkņu prakse Francijā” (23.09.2011.) Komentēt
Leonardo da Vinci
Projekta realizācija: 2012.g. marts - aprīlis.
ES programmas „PROGRESS” projekts „Veicināšanas pasākumi Eiropas jauniešu pārejai darba tirgū pēc izglītības iegūšanas.” (23.09.2011.) Komentēt
Eiropas savienība

Projekta mērķis - pieredzes apmaiņa par Eiropas jauniešu pārreju darba tirgū pēc izglītības iegūšanas profesionālās izglītības iestādē.

Projekta realizācija: 2012.g. 1. janvāris - 2012. g 31. decembris.

„Pārrobežu sadarbība izglītības programmu kvalitātes uzlabošanā” (23.09.2011.) Komentēt
Projekta realizācija: 2011. gada decembris - 2012. gada decembris.
ESF projekts “Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, vienošanās numurs 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 (23.09.2011.) Komentēt

Projekta realizācijas laiks:
2011. gada oktobris - 2013. gada 30. septembrim

Projekta atbalsta fonds:
Valsts izglītības attīstības aģentūra

Jelgavas Amatu vidusskola šajā projektā realizē ieslodzījumā esošu personu izglītošanu Jelgavas cietumā – profesionālās tākālizglītības programmā „Metālapstrāde” ar iegūstamo kvalifikāciju „Atslēdznieks”.

ERAF projekti

Projekta vispārīgais mērķis ir atbilstoši darba tirgus prasībām uzlabot profesionālās izglītības programmu piedāvājumu Zemgales plānošanas reģionā.

Projekta specifiskais mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti Jelgavas Amatu vidusskolā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu divās prioritārajās profesionālās izglītības programmās „Mehānika un metālapstrāde” un „Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”.

Realizācija: 2011. gada septembris - decembris

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos (23.09.2011.) Komentēt

Projekta mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju, īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem (turpinās no iepriekšējā gada).
Realizācija: 2011. gada septembris - decembris

Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, realizējot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un samazinot siltumenerģijas patēriņu Jelgavas Amatu vidusskolas mācību ēkā Akadēmijas ielā 25.

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem