Aktuālie projekti RSS


Jelgavas pilsētas dome, 2017.gada 1.septembrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
 

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

Projekta mērķis: palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs

Jelgavas amatu vidusskola sadarbībā ar Keudas profesionālo koledžu (Somija) un Pērnavas profesionālās izglītības centru (Igaunija) īsteno Nordplus Junior 2015 programmas finansētu projektu “Skolēnu pieredzes apmaiņa sadarbības attīstībai un stiprināšanai profesionālajā izglītībā”.

The project is aimed at development and strengthening of cooperation network among the project partners by common activities resulting in improvement of theoretical knowledge and practical skills in the field of hairdressing and dressmaking.
Statistika (03.02.2015.)

 

Europass Mobilitāte
Statistika (13.10.2014.)
Jau šoruden Jelgavas Amatu vidusskola piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas apgūt 5 profesijas.
Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” aktivitātes “Darbnīcas jauniešiem” īstenošana (17.01.2014.)
Projekta mērķis: aktivitātes “Darbnīcas jauniešiem” īstenošana
Projekta realizācijas laiks: 15.02.2013.- 31.12.2014.
Eiropas Sociālā fonda projekts „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” (17.01.2014.)
Projekta mērķis: tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem
Projekta realizācijas laiks: 09.10.2012.- 31.12.2014.
Pojekta mērķis: atbalstīt un paaugstināt Jelgavas Amatu vidusskolas pavāru specialitātes audzēkņu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Latvijas un Eiropas darba tirgū pastiprinātas konkurences apstākļos.
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes projekts „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 (17.01.2014.)
Projekta mērķis: sekmēt profesionālo kompetenču un prasmju apguvi gan darbam, gan izglītības turpināšanai un veicināt projekta dalībnieku integrāciju darba tirgū, paredzēta arī vispārējo pamatprasmju apguve.
  • izglītības programmā "Frizieru pakalpojumi" ar iegūstamo kvalifikāciju "Frizieris"
  • izglītības programmā "Restorānu pakalpojumi" ar iegūstamo kvalifikāciju "Viesmīlis"
  • izglītības programmā "Dekoratīvā kosmētika" ar iegūstamo kvalifikāciju "Vizāžists"
  •   Īstenošanas ilgums - 1 gads
  •   Iepriekš iegūtā izglītība– vidējā
  •   Iegūst otrā profesionālā kvalifikācijas līmeņa izglītību

  • izglītības programmā „Metālapstrāde” iegūstamā kvalifikācija „Ciparu programmas vadības (CNC) darbgaldu iestītājs
  • īstenošanas ilgums – 1,5 gadi
  • iepriekš iegūtā izglītība – vidējā
  • iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Projektu īsteno saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr. 922.
Projekta atbalsta fonds: Eiropas Sociālais fonds
Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2010.-31.08.2015.
Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.
Šo aktivitāti īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar partneriem – profesionālās izglītības iestādēm.
UNESCO Asociēto skolu projekts 2012. - 2015. gadā virzienā Izglītība ilgtspējīgai attīstībai (17.09.2013.)
Projekta mērķis: veicināt visā pasaulē miera kultūru, rosināt sadarbību un dialogu starp cilvēkiem un dažādām kultūrām, dot ieguldījumu nabadzības mazināšanā un veicināt ilgtspējīgu attīstību ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju palīdzību.
Projekta realizācijas laiks: no 23.10.2012. 
Projekta mērķis: sekmēt profesionālo kompetenču un prasmju apguvi gan darbam, gan izglītības turpināšanai un veicināt projekta dalībnieku integrāciju darba tirgū, paredzēta arī vispārējo pamatprasmju apguve.

Projekta atbalsta fonds, programma: Eiropas Sociālais fonds, kuru īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā Valsts izglītības attīstības aģentūru.

Projekta realizācijas laiks:
2009. gada 2. marts - 2015. gada 31. augusts

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem