Aktuālie projekti RSS
Eiropas Sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” vienošanās Nr.2009/0001DP/1.2.1.4/08IPIA/VIAA/001 par mērķstipendiju piešķiršanu. ( 4. septembris 11:40 )
Projekta mērķis: sekmēt profesionālo kompetenču un prasmju apguvi gan darbam, gan izglītības turpināšanai un veicināt projekta dalībnieku integrāciju darba tirgū, paredzēta arī vispārējo pamatprasmju apguve.

Projekta atbalsta fonds, programma: Eiropas Sociālais fonds, kuru īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā Valsts izglītības attīstības aģentūru.

Projekta realizācijas laiks:
2009. gada 2. marts - 2015. gada 31. augusts

Mērķstipendiju piešķir visās specialitātēs, ja audzēknis ievēro šādus nosacījumus:
·         ikmēneša sekmju vērtējumā visos mācību priekšmetos audzēkņa sasniegums ir novērtēts vismaz ar četrām ballēm vai ir ieskaitīts;
·         audzēknim nav neattaisnotu mācību stundu un praktisko nodarbību kavējumu vairāk par divām mācību stundām vienā mācību nedēļā (attaisnoti ir kavējumi, ko apliecina darbnespējas lapa, ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes izsniegts dokuments);
·         audzēknis veselības stāvokļa vai kāda cita iemesla dēļ neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā.
Piešķiramās mērķstipendijas apmērs vienam pirmā kursa izglītojamajam ir no 10 līdz 20 latiem; otrā, trešā un ceturtā kursa izglītojamajiem no 20 līdz 50 latiem mēnesī.

Mērķstipendiju piešķir konkursa kārtībā, ņemot vērā mācību sasniegumu rezultātus un stundu apmeklētību.
Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem