Aktuālie projekti RSS
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide ( 5. oktobris 08:07 )

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu


Projekta īstenošanas termiņš 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
Projekta finansējums

Kopējais attiecināmais finansējums 25 353 413 EUR, t.sk.:

Eiropas Sociālā fonda finansējums 21 550 401 EUR
Valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 EUR

Projekta darbības

profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
karjeras konsultanta pakalpojumi
ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:

 • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss

mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā
informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam attīstība un uzturēšana personu reģistrēšanas un datu uzkrāšanas nodrošināšanai

Projekta mērķa grupa

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās. 

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
 • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma 
Mērķa grupai pieejamais atbalsts Mācību maksa
 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.
Konsultācijas (ja nepieciešams): Cits atbalsts:
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti,
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.
Projektā pieejamie izglītības pakalpojumi Pieejamo mācību veidi:
 • profesionālās tālākizglītības programmas (480 - 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju,
 • profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību,
 • neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu.
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana:
 • ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais vecumā no 25 gadiem var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.
Projekta sadarbības partneri un to uzdevumi Pašvaldības (piesaista pieaugušo izglītības koordinatoru):
 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana;
 • informē par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste projektā.
Izglītības iestādes:
 • profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana;
 • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
 • neformālās izglītības programmu īstenošana.
Nodarbinātības valsts aģentūra:
 • atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā.
Projekta īstenošanas pamats 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001.

Latviešu
Stundu laiki

1. 8:00 - 8:40
2. 8:45 - 9:25
3. 9:35
- 10:15
4. 10:20
- 11:00
5. 11:40
- 12:20
6. 12:30
- 13:10
7. 13:15
- 13:55
8. 14:00
- 14:40
9. 14:45 - 15:25
10. 15:30 - 16:10
11. 16:15 - 16:55
12. 17:00 - 17:40
13. 17:45 - 18:25
14. 18:30 - 19:10
15. 19:15 - 19:55
16. 20:00 - 20:40

STUNDU SARAKSTS UN IZMAIŅAS

 

 

e-klaseuzdevumi.lv


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija


Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas Izglītības pārvaldeUNESCO


Europass CV


elektroniskais katalogs
JAVS bibliotēkas katalogs


Izglītība pieaugušajiem